Exhibition Stand Nikas

20.11.2008

Client: Nikas Bulgaria EAD